Greenfield lokalitet

Privredna zona Nova Topola 

Lokacija: Zona se nalazi 10 km od centra grada, uz regionalni put Gradiška-Banja Luka. Udaljena je 7 km od autoputa Gradiška – Banja Luka, te 12 km od aerodrome Banja Luka.

Tip zone: Greenfield, industrijsko – poslovna

Površina: 135 ha

Raspoložive parcele: cca 50. Najveća parcela zauzima površinu od 41.079 m², najmanja zauzima 1.258 m².

Infrastruktura: Privredna zona Nova Topola je u potpunosti infrastrukturno opremljena vodovodnom, kanalizacionom (fekalna i oborinska), elektro i komunikacionom mrežom, kao i saobraćajnom  nfastrukturom, telefonom/internetom.

Građevinske parcele su uređene i na svaku parcelu su dovedeni komunalni priključci. U sastavu zone izgrađen je i prečistač otpadnih voda, kojim je omogućeno ispuštanje tzv. tehničke vode u obližnji odvodni kanal.

Vlasništvo: 100% Grad Gradiška

Previous slide
Next slide

Investicione mogućnosti: Kupovina, najam

Cijena prodaje ili najma zemljišta u zoni: Početna cijena zemljišta od 1 KM/m². Naknada za rentu: 33,12 KM/m². Naknada za uređenje građevinskog zemljišta: besplatno.

Procedure I uslovi ulaska u zonu: Licitacija zemljišta, zaključenje kupoprodajnog ugovora i uvođenje u posjed (Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana “Agroindustrijska zona – Nova Topola, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta najpovoljnijem kupcu.”)

Pogodnosti namjene: Lokacije pogodne za poljoprivredno – prehrambenu industriju,  metaloprerađivačku i drvoprerađivačku industriju, auto-industriju, industriju  tekstila, kože i obuće, servise, tgovačke centre, tehničke i inženjerske usluge.

Poslovna zona Liman

Lokacija: Zona se nalazi 5 km od gradskog područja, na obali rijeke Save i na raskrsnici ključnih putnih pravaca (autoput Beograd – Zagreb i koridora 5C), te je povezana sa saobraćajnom obilaznicom koja se nalazi istočno od autoputaGradiška – Banja Luka. Ova zona od državnog značaja za BiH je integrisana u prostor novog graničnog terminala koji je u fazi izgradnje.

Tip zone: Greenfield, industrijsko – poslovna

Površina: 196 ha

Raspoložive parcele: Parcele će biti naknadno de_nisane u dogovoru sa višim nivoima vlasti I budućim investitorima.

Infrastruktura: Poslovna zona se naslanja na glavne saobraćajnice (autoput).

Vlasništvo: Grad Gradiška

Investicione mogućnosti: Kupovina, najam

Cijena prodaje ili najma zemljišta u zoni: Početna cijena zemljišta će se de_nisati u dogovoru sa višim nivoima vlasti I budućim investitorima.

Procedure I uslovi ulaska u zonu: Licitacija zemljišta, zaključenje kupoprodajnog ugovora i uvođenje u posjed (Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana).

Pogodnosti namjene: Lokacije pogodne za logističke i kargo centre, međunarodne špedicije, velika međunarodna preduzeća, trgovinske i transportne kompanije.