Kvalitet života

Svoje turističke potencijale Gradiška bazira na raznovrsnosti i bogatstvu geografskih, istorijskih i prirodnih znamenitosti Kozare, Lijevča polja i Posavine, tj. na seoskom, izletničkom, lovno-ribolovnom i eko turizmu prožetom kulturnim događanjima. Treba spomenuti i gradski turizam, rijeku Savu, Donju Dolinu i tranzitni turizam, s obzirom da je u Gradišci lociran najveći i najznačajniji granični ulaz iz Evrope u BiH.

Poznatija izletišta i arheološka nalazišta su Manastirište Karanovac u Gornjim Kijevcima iz rimskog perioda i srednjeg vijeka, Vrbaški grad iz 13. vijeka, crkva brvnara u Romanovcima iz 18. vijeka, te pećina u Trnovcu, kao i izletište „Subotići“ u selu Kozara i kupalište „Jezero“ u Lamincima. Veliki projekat „Arheološko ekološki park Donja Dolina-Bardača“, spada u red projekata respektabilnih za evropske standarde.

Kroz sva godišnja doba Gradišku prate bogata i raznovrsna kulturna i zabavna dešavanja.

Sistem zdravstvene zaštite na području Grada čine tri javne zdravstvene ustanove.

Dom zdravlja, kao nosilac primarne zdravstvene zaštite, koji raspolaže sa 27 timova porodične medicine, koji rade u skladu sa evropskim standardima. Opšta bolnica, kao nosilac sekundarne zdravstvene zaštite zadovoljava sve potrebe savremene akutne bolnice. Apotekarska ustanova je nosilac prometa i spravljanja lijekova na području Grada.

Gradiška ima dugu tradiciju u obrazovanju. Proces obrazovanja odvija se kroz rad sedam osnovnih škola, tri srednje škole i osnovnu muzičku školu. Škole su opremljene savremenom opremom i učilima i osposobljene za organizovanje savremene nastave.

Centralno mjesto kulturnih zbivanja i manifestacija je Kulturni centar, koji raspolaže prostornim i tehničkim mogućnostima najvišeg nivoa. Nosioci kulturnih sadržaja su brojna amaterska kulturno-umjetnička društva, te Zavičajni muzej i Narodna biblioteka.

Na području grada aktivno djeluje preko 70 sportskih organizacija u okviru oko 20 sportskih oblasti. Tradicija organizovanog bavljenja sportom prisutna je preko 100 godina, a u pojedinim oblastima takmičarskih sportova (fudbal, košarka, kuglanje, odbojka) dosežu se vrhunski rezultati. U svim vrstama sportova angažovano je preko 10.000 stanovnika.