Tržište rada

Radna snaga u Gradu Gradiška je specifična u kvalifikacijama, motivaciji i konkurentnim troškovima u odnosu na druge zemlje u regionu.

Pregled radne snage u skladu sa kvalifikacionom strukturom:

STANJE NA EVIDENCIJI

Ukupno 1.851
100%
Žene 930
52.24%

U okviru svojih redovnih programa za ekonomsku pomoć, lokalna uprava sprovodi sljedeće aktivnosti:
● Programi aktivnih mjera za zapošljavanje;
● Subvencije za preduzetnički razvoj;
● Prilagođavanje programa obrazovanja prema potrebama privrede;
● Stvarnje dodatnog obrazovanja za specifične ciljne grupe i kompanije;
● Jačanje kapaciteta postojećih poslovanja.

KVALIFIKACIONA STRUKTURA

Bez škole 8 (od toga žene 3)
0.4%
Nekvalifikovani radnici 381 (od toga žene 163)
20.6%
PK-NSS radnici 40 (od toga žene 16)
2.2%
Kvalifikovani radnici 721 (od toga žene 305)
39%
Tehničari SSS 492 (od toga žene 297)
26.6%
VKV specijalisti 9 (od toga žene 2)
0.5%
Viša stručna sprema 15 (od toga žene 5)
0.8%
VSS 180 ECTS 46 (od toga žene 35)
2.5%
VSS 240 ECTS,4g,5g,6g 126 (od toga žene 94)
6.8%
Master 300 ECTS 12 (od toga žene 9)
0.6%
7-5 VSS 360 ECTS 1 (od toga žene 1)
0%
Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske (stanje na dan 31.12.2022.)