Zakonske regulative

Zakon o stranim ulaganjima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/18) i Zakon o politici stranih direktnih ulaganja Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 17/98, 13/03, 48/10 i 22/15) garantuju državni tretman stranih ulagača, tj. strani ulagači uživaju ista prava i obaveze kao i stanovnici BiH. Država ili njeni entiteti ne smiju diskriminisati strane ulagače ni po kojoj osnovi uključujući, ali ne ograničavajući na, državljanstvo, sjedište/prebivalište stranog ulagača, religiju ili zemlju porijekla investicije.

Vlasništvo stranih ulagača se ne može nacionalizovati, izvlastiti ili oduzimati. Međutim, u slučaju uspostavljanja javnog interesa, vlasništvo stranih ulagača se može nacionalizovati ili izvlastiti, u tom slučaju stranim ulagačima je zagarantovano pravo na pravednu naknadu.

Zakon o carinskim politikama Bosne i Hercegovine uređuje glavne elemente sistema za carinsku zaštitu privrede Bosne i Hercegovine, prava i obaveze svih subjekata u procedurama koje uključuju carinjenje robe i carinski pregled putnika. Strani ulagači mogu biti oslobođeni uvoznih taksi na robu uključenim u slobodnu trgovinu što predstavlja investiciju stranog tijela.

Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućava slobodan izvoz gotovo svih tipova robe u EU koji ispunjavaju standarde, a istovremeno BiH tržište se postepeno otvara za robu iz EU u skladu sa dinamikom dogovorenom u aneksima i protokolima koji su dio Sporazuma, koji omogućava pristup tržištu od oko 450 miliona ljudi.

Bosna i Hercegovina je potpisala CEFTA sporazum sa sljedećim zemljama: Republika Albanija, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldova, Republika Crna Gora, Rumunija, Republika Srbija i Misija privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. CEFTA Sporazum zamjenjuje i nadopunjuje postojeće sporazume o slobodnoj trgovini sa određenim zemljama u regionu. Ovo omogućava transparentnost i pravila igre uporediva sa EU standardima, kao i pristup tržištu od oko 25 miliona ljudi.

Takođe, Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom koja omogućuje dodatni slobodni pristup tržištu sa preko 80 miliona stanovnika.

Više informacija: investsrpska.vladars.net