Тржиште рада

Радна снага у Граду Градишка је специфична у квалификацијама, мотивацији и конкурентним трошковима у односу на друге земље у региону.

Преглед радне снаге у складу са квалификационом структуром:

СТАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈИ

Укупно 1.851
100%
Жене 930
52.24%

У оквиру својих редовних програма за економску помоћ, локална управа спроводи сљедеће активности:
● Програми активних мјера за запошљавање;
● Субвенције за предузетнички развој;
● Прилагођавање програма образовања према потребама привреде;
● Стварње додатног образовања за специфичне циљне групе и компаније;
● Јачање капацитета постојећих пословања.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Без школе 8 (од тога жене 3)
0.4%
Неквалификовани радници 381 (од тога жене 163)
20.6%
ПК-НСС радници 40 (од тога жене 16)
2.2%
Квалификовани радници 721 (од тога жене 305)
39%
Техничари ССС 492 (од тога жене 297)
26.6%
ВКВ специјалисти 9 (од тога жене 2)
0.5%
Виша стручна спрема 15 (од тога жене 5)
0.8%
ВСС 180 ЕЦТС 46 (од тога жене 35)
2.5%
ВСС 240 ЕЦТС,4г,5г,6г 126 (од тога жене 94)
6.8%
Мастер 300 ЕЦТС 12 (од тога жене 9)
0.6%
7-5 ВСС 360 ЕЦТС 1 (од тога жене 1)
0%

Извор: Завод за запошљавање Републике Српске (стање на дан 31.12.2022.)