Povoljno poslovno okruženje

Poslovno okruženje u gradu Gradiška karakteriše kontinuiran rast broja MSP, a posebno rast subjekata u prerađivačkoj industriji, te ostvareni rast prihoda, operativna i efikasna saradnja Grada i preduzetnika, dobra međuopštinska i regionalna saradnja, te transparentna i stimulativna politika lokalnih vlasti.
 
DOMINANTNA PODRUČJA DJELATNOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI PO OSTVARENOM PRIHODU U 2022. GODINI
Prerađivačka industrija (407 miliona KM)
39%
Trgovina na veliko i malo (407 miliona KM)
39%
Vađenje ruda i kamena (58 miliona KM)
5.5%
Saobraćaj i skladištenje (53 miliona KM)
5%
Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalnog rada (32 miliona KM)
3%
Ostalo (72 miliona KM)
8.5%
Vrsta aktivnosti Indikatori
Trošak registracije privrednog društva od 92 €
Troškovi radne snage Bruto prosječna plata 990,37 €
Doprinosi 33% na bruto platu
Radno vrijeme Radni dan/sedmica
8 sati (uključujući pauzu od 30 min)
40 sati
Odmor Minimalno 20 radnih dana
Porezi Porez na dodatnu vrijednost 17%
Porez na dobit 10%
Krajnji rok za dobijanje građevinske dozvole U roku od 5 dana, ako je kompletna dokumentacija
Troškovi izgradnje – uključujući instalaciju Troškovi izgradnje variraju u zavisnosti od specifičnosti samog objekta i zahtjeva koje isti mora da ispuni.
Kreće se cca od 600 – 900€/m²
DOMINANTNA PODRUČJA DJELATNOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI PO OSTVARENOM PRIHODU U 2021. GODINI
Trgovina na veliko i malo (~315.5 miliona KM)
25.91%
Prerađivačka industrija (~339.6 miliona KM)
27.99%
Vađenje ruda i kamena (~57.9 miliona KM)
4.86%
Saobraćaj i skladištenje (~44.1 miliona KM)
3.63%
Građevinarstvo (~20.4 miliona KM)
1.6%
Poljoprivreda, Šumarstvo I Ribolov (~48 miliona KM)
3.95%
Proizvodnja I Snadbijevanje El.energijom, Gasom, Parom I Klimatizacija (~0.5 miliona KM)
0.04%
Snadbijevanje Vodom; Kanalizacija, Upravlj. Otpadom I Djel. Sanacije Živ. Sredine (~11.9 miliona KM)
0.98%
Popravka Motornih Vozila I Motocikala (~315.5 miliona KM)
25.91%
Djel. Pružanja Smještaja, Pripreme I Posluž. Hrane; Hotelijerstvo I Ugostiteljstvo (~1.6 miliona KM)
0.13%
Informacije I Komunikacije (~1 miliona KM)
0.08%
Finansijske Djelatnosti I Djelatnosti Osiguranja (0 KM)
0%
Poslovanje Nekretninama (~1.2 miliona KM)
0.1%
Stručne, Naučne I Tehničke Djelatnosti (~28.9 miliona KM)
2.38%
Administrativne I Pomoćne Uslužne Djelatnosti (~0.7 miliona KM)
0.06%
Obrazovanje (~0.3 miliona KM)
0.03%
Djelatnosti Zdravstvene Zaštite I Socijalnog Rada (~28.9 miliona KM)
2.38%
Umjetnost, Zabava I Rekreacija (~0.4 miliona KM)
0.04%
Ostale Uslužne Djelatnosti (~0.3 miliona KM)
0.03%
DOMINANTNA PODRUČJA DJELATNOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI PO OSTVARENOM PRIHODU U 2022. GODINI
Trgovina na veliko i malo (~406.8 miliona KM)
27.72%
Prerađivačka industrija (~407.3 miliona KM)
27.75%
Vađenje ruda i kamena (~57.9 miliona KM)
3.86%
Saobraćaj i skladištenje (~53.1 miliona KM)
3.53%
Građevinarstvo (~20.9 miliona KM)
1.43%
Poljoprivreda, Šumarstvo I Ribolov (~28.8 miliona KM)
1.98%
Proizvodnja I Snadbijevanje El.energijom, Gasom, Parom I Klimatizacija (~0.5 miliona KM)
0.03%
Snadbijevanje Vodom; Kanalizacija, Upravlj. Otpadom I Djel. Sanacije Živ. Sredine (~12.3 miliona KM)
0.84%
Popravka Motornih Vozila I Motocikala (~406.8 miliona KM)
27.72%
Djel. Pružanja Smještaja, Pripreme I Posluž. Hrane; Hotelijerstvo I Ugostiteljstvo (~2.1 miliona KM)
0.14%
Informacije I Komunikacije (~1.1 miliona KM)
0.07%
Finansijske Djelatnosti I Djelatnosti Osiguranja (0 KM)
0%
Poslovanje Nekretninama (~1.2 miliona KM)
0.08%
Stručne, Naučne I Tehničke Djelatnosti (~28.9 miliona KM)
1.98%
Administrativne I Pomoćne Uslužne Djelatnosti (~0.7 miliona KM)
0.05%
Obrazovanje (~0.3 miliona KM)
0.02%
Djelatnosti Zdravstvene Zaštite I Socijalnog Rada (~32.2 miliona KM)
2.2%
Umjetnost, Zabava I Rekreacija (~0.4 miliona KM)
0.03%
Ostale Uslužne Djelatnosti (~0.4 miliona KM)
0.03%