Klima

Po svom geografskom položaju Gradiška pripada umjereno kontinentalnoj klimi pogodnoj za razvoj turizma tokom cijele godine. U jednoj godini sva četiri godišnja doba su prisutna sa prosječnom mjesečnom temperaturom. Prosječna godišnja temperatura je 11°C. Tokom godine, u prosjeku bude 80 dana sa temperaturama koje su iznad 25°C, 90 dana sa temperaturama ispod 0°C. Prosječno 200 dana grejne sezone, sa temperaturama ispod 12°C. Prosječan broj sunčanih dana po godini je 90.

Uslovi za proizvodnju zimskih usjeva su pogodni u okviru klimatskih uslova za uzgoj proljećnih usjeva. Poljoprivredni proizvođači nemaju uticaj na klimatske faktore kao što su padavine, temperatura vazduha i relativna vlažnost, ali oni su uopšteno prilagođeni njima.

Više informacija na: rhmzrs.com